بیرته غوښتنه وکړئ

د خوندیتوب پالیسي:

  • غیر استوګن هنديان / بهرني سیایسان د پاسپورټ په وخت کې پاسپورت او باوري ويسا چمتو کولو لپاره چمتو کوي.
  • د هند ملي اتباع د چک د وخت په وخت کې د تولید لپاره یو باوري عکس ID ثبوت لري.
  • د کتاب تایید د راجستر کولو په وخت کې د 100٪ مخکینۍ تادیه رسیدلو تابع دی.