بیرته غوښتنه وکړئ
ګانګکاک - لچنګ - Pelling
ګانګکاک - لچنګ - Pelling

د ټری کوډ: 124

د 07 شپې / 08 ورځې
د طبیعت ښکلا
د طبیعت ښکلا

د ټری کوډ: 321

د 07 شپې پروګرام
د ختیځ مثلث
د ختیځ مثلث

د ټری کوډ: 020

د 05 شپې پروګرام

ګانګکاک - لچنګ
ګانګکاک - لچنګ

د ټری کوډ: 123

د 05 شپې / 06 ورځې
ختیځ ختیځ
ختیځ ختیځ

د ټری کوډ: 025

د 03 شپې پروګرام
د ختیځ خوندیتوب
د ختیځ خوندیتوب

د ټری کوډ: 021

د 04 نائٹ پروګرام

د همالیا پاکۍ
همالیا پاک

د ټری کوډ: 320

د 04 شپې پروګرام
ختیځ ختیځ
ختیځ ختیځ

د ټری کوډ: 026

د 06 شپې پروګرام