د ټرانسپورټ لګښت: د هر ټر فیصدی شخص (په روپیو کې)

د ښکلا نرخ د جشن دورې په جریان کې اعتبار نلري (د دوګ پوج دوره، نوی کال او د چشم دور دوره، ملي رخصتۍ، رتاتیارا دوره، د هالي دوره)

د هر شخص لګښت د بودیجه هوټل معياري هوټل د ډیلکس هوټل عیشل هوټل
د 02 کسان 33,679.00 33,679.00 33,679.00 33,679.00
د 04 کسان 23,586.00 23,586.00 23,586.00 23,586.00
د 06 کسان 21,315.00 21,315.00 21,315.00 21,315.00
د 08 کسان 24,268.00 24,268.00 24,268.00 24,268.00
د 10 کسان 21,725.00 21,725.00 21,725.00 21,725.00
اضافي بستر 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00